Spring naar content

Privacyreglement

Via de website allesoverzwanger.nl worden enkele privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens is aan strikte regelgeving gebonden. Deze website wordt gefaciliteerd door het College Perinatale Zorg (CPZ). Het CPZ hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de vigerende privacy wet- en regelgeving. Per 25 mei 2018 geldt de Europese verordening betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG).

In dit privacy reglement hebben wij vastgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelbinding:

Uitgangspunt is dat verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig gebeurt. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (doelbinding, AVG art. 5 lid 1 sub b). Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (minimale gegevensverwerking, AVG  art 5 lid 1 sub c).

In dit privacy reglement hebben wij vastgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken op allesoverzwanger.nl

  • IP adres (voor goed functioneren van de website en analyse doeleinden)
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bovenstaande worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • U gebruik te laten maken van de website.
  • Een antwoord te kunnen geven op uw vraag.
  • Anonieme gebruikersstatistieken samen te stellen
  • Zoek- en surfgedrag te analyseren
  • De website en de informatie op de website te verbeteren.

Bewaartermijn:

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of dat wettelijk is vereist.

Beveiliging:

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden:

Het CPZ verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.